Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANET OUTLET (ważny od 01.01.2021 r.)

Regulamin określa warunki ogólne oraz zasady funkcjonowanie sklepu internetowego www.planetoutlet.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sprzedawcą”). Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest internetową platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz swoich Klientów usługi drogą elektroniczną orazza pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się ze sprzedawanymi produktami oraz zawarcia Umowy sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedawcę. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia teleinformatyczne i technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 1 Definicje

Dni robocze – oznacza przyjęte zwyczajowo i prawnie za robocze dni tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wysyłka towaru – oznacza fizyczny moment opuszczenia przez towar magazynu SprzedawcyDostawa – oznacza czynność polegającą na:
a) dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, głównie za pośrednictwem Dostawcy, Towaru oznaczonego w zamówieniu, albo
b) odbiorze osobistym przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

Dostawca – to podmiot (Firma Kurierska lub operator skrytek pocztowych – paczkomatowych), z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów:
Hasło – oznacza ciąg znaków wprowadzonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, które są wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient – oznacza podmiot, osobę fizyczną lub prawną,  na rzecz której, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i/lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – oznacza utworzony, indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Usługodawcę na rzecz konkretnego Klienta, po dokonaniu przez niego Rejestracji i zawarciu ze Sprzedawcą umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu i dokonującą czynności prawnych związanych bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja – to czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta z dostepnych funkcjonalności Sklepu Internetowego
Sprzedawca/Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący firmę pod marką Planet Outlet, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego prowadzonego pod tą samą nazwą, w celu zapraszania Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży. 
Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.planetoutlet.pl
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży
Trwały nośnik – oznacza materiał, urządzenie lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości w czasie odpowiednim do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą zwłaszcza na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawo do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorów, dostępnych formularzy, logotypów i zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu zdjęć (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć katalogowych prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, w tym Producenta danego Produktu) należą do Usługodawcy.
2.Usługodawca stosuje pliki „cookies”, które podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu prawidłowe działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów. Mechanizm plików „cookies”  w żaden sposób nie niszczy urządzenia Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych na tym urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może w prosty sposób wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że ograniczenie lub wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.
3.Usługodawca przypomina, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie ze wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby do tego nieuprawnione, dlatego Klienci zawsze powinni stosować właściwe środki techniczne, minimalizujące wskazane wyżej zagrożenia, w tym zwłaszcza Klienci powinni stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, chroniące tożsamość w sieci Internet. Zapewniamy, że usługodawca nigdy nie zwraca się z prośbą o udostępnienie komukolwiek, w jakiejkolwiek formie Hasła.
4. Sprzedawca zachowuje prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta, który nie jest Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) przez czas od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w takim przypadku  może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zamówienie wskazuje na nabycie Towaru/Towarów w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie takie rodzi po stronie Klienta (niebędącego Konsumentem) żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2.Chociaż Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić przeznaczony do tego formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i wysłać wypełniony formularz rejestracyjny poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas tej Rejestracji Klient ustala swoje indywidualne Hasło.
4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w tym formularzu.
5.W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę (dobrowolnie) na otrzymywanie na podany podczas tej rejestracji przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu, informacji marketingowych (np. ofert, ofert rabatowych, promocji) dotyczących sprzedawany przez Sprzedawcę Produktów i Usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania w tych celach jego danych osobowych.
Wyrażenie owej zgody nie jest obowiązkowy do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu może dokonać Rejestracji, a później logowania w Sklepie Internetowym oraz przekazywania danych wysyłkowych potrzebnych do realizacji zamówienia.
Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie tej Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient otrzymuje możliwość dostępu do swojego indywidualnego Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

§ 4 Zamówienia

1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania Sprzedawcy ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2.Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez całą dobę.
3.Klient składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towary i Usługę dodatkową które chce nabyć oraz dodaje je do „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób Dostawy oraz formę płatności. Następnie składa zamówienie wybierając przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i koszcie usług dodatkowych, w tym koszcie dostawy. 
4.W trakcie składania zamówienia klient podaje dane, w tym dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia, a których niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.O ilości dostępnych szt. danego towaru Klient jest każdorazowo informowany. Z uwagi na specyfikę asortymentu ilość ta może być ograniczona.
5.Złożenie zamówienia, stanowi oferowanie Sprzedawcy przez Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem tego zamówienia.
6.Po złożeniu zamówienia i jego przyjęciu przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła Klientowi, na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i dostępności Towaru, co w przypadku wyboru odbioru Towaru w formie wysyłki jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku odbioru osobistego Towarów za moment zawarcia umowy uznaje się moment wydania Towaru Kupującemu (lub wyznaczonej przez niego osobie).
7.Po zawarciu Umowy sprzedaży, dla sposobu dostawy wysyłkowej, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta 
8.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

§ 5 Płatności

1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) Podane ceny nie zawierają natomiast informacji odnośnie kosztów Dostawy i ewentualnych innych kosztów, które Klient mozy być zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany po przejściu do „KOSZYKA”, przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2.Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie:
a) przelew bankowy;
b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;
d) gotówką przy odbiorze osobistym 
3.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży niezwłocznie po złożeniu zamówienia (z wyjątkiem odbioru osobistego, kiedy to płatność dokonywana jest najpóźniej w momencie odbioru towaru
4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez anulowanie transakcji. W takiej sytuacji Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
5.Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Z prawa tego klient może skorzystać składając oświadczenie Sprzedawcy. Powyższe umowne prawo odstąpienia nie ogranicza oczywiście prawa Klienta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w § 9 Regulaminu.

§ 6 Dostawa

1.Sprzedawca realizuje Dostawę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Wysyłki Towaru
3.W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór osobisty w punkcie Sprzedawcę, zamówienie jest dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia
4.W przypadku wyboru jako sposobu dostawy skrytki pocztowej adresem Dostawy będzie rzecz jasna adres paczkomatu podanego  przez Klienta przy składaniu zamówienia.
5.Odbieraną przesyłkę klient jest zobligowany sprawdzić w czasie i w sposób przyjęty dla danego rodzaju dostawy. W razie stwierdzenia jej uszkodzenia Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.
6.Sprzedawca na wyraźną z wolę Klienta wystawia Rachunek będący odpowiednikiem Faktury VAT „0” i przesyła go w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania zamówienia
7.Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, może tego dokonać w dniach i godzinach otwarcie punktu podawanych na stronie internetowej lub w innym, uzgodnionym indywidualnie terminie. W przypadku nieodebrania Towaru w uzgodnionym terminie, który nie został wcześniej opłacony,  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).
8.Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres mailowy ankiety do wypełnienia, w celu zbadania jego opinii o zrealizowanej transakcji. Jej wypełnienie jest dobrowolne.

§ 7 Rękojmia

1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru w stanie opisanym w ogłoszeniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) nieopisaną w ogłoszeniu. W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany. Z uwagi na specyfikę sprzedawanego asortymentu każdy produkt jest przed jego wystawieniem na sprzedaż szczegółowy sprawdzany pod względem stanu, zawartości i funkcjonalności. W przypadku stwierdzenia wad lub ubytków są one szczegółowo opisywane w ogłoszeniu sprzedaży. Kupując dany produkt Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisanym stanie oraz akceptuje opisane wady lub ubytki. Powoływanie się na ujawnione przez Sprzedawcę wady lub ubytki Towarów nie mogą zatem stanowić podstawy do reklamacji, zwrotu Towaru lub ubiegania się o rekompensatę, wymianę lub naprawę.W przypadku odbioru Towarów na odległość (wysyłki) klient ma 14 dni (od jego fizycznego otrzymania) na zapoznanie się ze stanem i funkcjonalnością Towaru. Po tym czasie, z uwagi na brak możliwości stwierdzanie kiedy nastąpiło uszkodzenie Towaru uznaje się, że Towaru uległo uszkodzeniu u Klienta. W takich sytuacjach reklamacje z tego tytułu i zwroty Towarów nie będą uwzględniane. Dlatego bardzo Prosimy o sprawdzenie stanu i funkcjonalności Produktów w trakcie pierwszych 14 dni od ich otrzymania.
2.Jeżeli Towar ma wadę nieopisaną w ogłoszeniu, Klient może:
a)złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżenie ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży ( w tym zwłaszcza przyjęcie zwrotu Towaru i zwrot wpłaconej kwoty za zakup) wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3.W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne na wady nieujawnione w ogłoszeniu pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
4.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną – mailową, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@planetoutlet.pl
5.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do jej treści.

§ 8 Gwarancja

1.Niektóre Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2.W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.3. Brak informacji o gwarancji należy przyjąć za jej brak ze strony Producenta lub Dystrybutora.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

4.Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży z wysyłką Towaru na odległość, może w terminie 14 dni (od odbioru Towaru) odstąpić od niej bez podawania przyczyny.Powyższy termin obowiązuje jedynie dla wysyłki towarów na odległość. Nie obowiązuje przy odbiorze osobistym Towaru.
5.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar na odległość – wysyłka  od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Firma Kurierska.6. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może być napisane odręcznie lub komputerowo i przesłane razem ze zwracanym Towarem lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy biuro@planetoutlet.pl. Sam zwrot towaru do Sprzedawcy również jest uznawany za złożenie oświadczenia o odstąpieniu i musi on nastąpić również w terminie 14 dni od otrzymania Towaru przez Odbiorcę (czyli Kupującego lub wyznaczoną przez niego osobę).Sprzedawca potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu otrzymanie złożonego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8.Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu opłaconą cenę zakupionego Produktu oraz koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, jeżeli nie został on jeszcze wysłany. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Towaru 
10.Koszt zwrotu towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący.
11.Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
12.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13.Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
14.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że strony transakcji zgodziły się na inny sposób zwrotu.
15.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
16.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
17.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1.Usługodawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatne usługi dodatkowe:Chat;
b) Formularz kontaktowy;
c) Newsletter;
d) Prowadzenie Konta Klienta;
e) Zamieszczanie opinii.Odbieranie telefonów od klientów (z wyłączeniem kosztu jaki nalicza operator Klienta)
2.Usługi wskazane w punkcie poprzedzającym świadczone w godzinach i terminach wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. 3.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest jedynie po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi weryfikację i zmianę danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia procesu realizacji zamówień oraz historii zamówień 
4.Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, które jest realizowane w terminie 14 dni od tego zgłoszenia. 5. Rezygnacja z korzystania z pozostałych usług nieodpłatnych nie wymaga oświadczenia a polega jedynie na zaprzestaniu kontaktu w takiej formie.
6.Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. np. prowadzenia działalności reklamowej na rzecz innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami o charakterze hakerskim. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta może być tymczasowe lub stałe w zależności od postanowień Sprzedającego. W indywidualnych przypadkach Sprzedający zachowuje również prawo do blokowania Kont i dostępów klientów korzystających z tego samego adresu mailowego, IP lub adresu dostawy co Klient, którego dostęp został już wcześniej zablokowany.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1.Klient zamieszczając treści oraz udostępniając je dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania ich treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który udostępnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2.Klient oświadcza, że:
a)jest uprawniony do korzystania z praw własności i majątkowych oraz pokrewnych, które składają się na zamieszczane treści;
b)Jest uprawniony do rozpowszechniania danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich, a pozyskanie tych danych nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c)wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów i Sprzedawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich nieodpłatnego wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d)
3.Klient nie jest uprawniony do:Zamieszczanie treści obraźliwych, dyskryminujących, wulgarnych, zachęcających do popełniania przestępstw i oszustw.Zamieszczania danych osobowych  i wizerunku osób trzecich do których posiadania i wykorzystania nie jest uprawnionyZamieszczanie i rozpowszechniania treści, które nie są jego własnością prawną lub intelektualną bez wymaganych zezwoleń 
a)
b)zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4.Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści tylko pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich niezgodności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem
6.W przypadku otrzymania powiadomienia o naruszaniu przez dodana treśc Regulaminu lub przepisów prawa Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, 
7.Klient udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez siebie w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację tych treści na Stronie Internetowej Sklepu. 
a)
b)

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.W przypadku, gdy Klient lub osoba postronna uzna, że treści opublikowane na Stronie Internetowej Sklepu naruszają ich lub innych osób prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, obraża uczucia, działa na szkodę zasad uczciwej konkurencji, narusza tajemnicę chronioną prawem, powinna powiadomić Usługodawcę o tym potencjalnym naruszeniu.
2.W takie sytuacji Usługodawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie lub zmianą treści naruszających Regulamin lub przepisy prawa ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1.Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, pod adresem: polityka prywatności.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.Klient lub Usługodawca mogą w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw już nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz następstw tych praw.
2.Klient chcący rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, składa swoją wolę poprzes złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia woli. Oświadczenie to może być przesłane mailowo lub pocztą tradycyjną.  
3.Usługodawca z kolei wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając do Klienta stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 15 Postanowienia końcowe

  1.  
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jednak w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody oraz tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.2.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w każdej chwili na stronie internetowej Sklepu i może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
3.W przypadku powstania wystąpienia sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, obie strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W razie kwestii spornych prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.4.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Nowy, zmieniony Regulamin jest każdorazowo publikowany na stronie internetowej sklepu, gdzie klient może się z NIM w swobodny sposób zapoznać.5.Klient dokonuje akceptacji aktualnego dla terminu danej transakcji regulaminu za każdym razem przy jej zawieraniu/dokonywaniu zakupu6.
Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.7.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.